Blog

Řeč těla

Tímto zastavením bych se chtěla jen dotknout existence nonverbální a paraverbální komunikace, jakou rozumíme také řeč těla.Řeč těla nám dokresluje celý pohled na problematiku sebevědomí a utváří nám tak k výše uvedenému celistvý, holistický dojem. Řeč těla je potřeba chápat v několika pohledech, a to za prvé z pohledu výrazu tváře, kde explicitně můžeme rozpoznávat pomocí mimiky svalů v obličeji emoce a pocity druhých, a za druhé z pohybu těla, jež nám můžou často prozradit určité ambivalence mezi tím, co mluvíme a co si ve skutečnosti myslíme.

Věděli jste například, že při úsměvu zapojíme celkem 17 mimických svalů, kdežto při mračení 43 mimických svalů?

Už tento moment číselného rozdílu využití mimických svalů v obličeji nám logicky napovídá,že snadnější je se usmát než mračit se. Na tento negativní projev tedy musíme vynaložit daleko více energie. Projevy mimických svalů v obličeji probíhají v milisekundách. Je prokázáno, že 33 milisekund trvá, než mozek zpracuje a pochopí mimiku obličeje druhého. Už Paul Ekman svými vytrvalými výzkumy po celém světě prokázal, že mimické projevy emocí jsou stejné napříč kulturami!

Jistě jste si někdy všimli, je to zejména patrné u předvolebních politických projevů, kde začínající politici nejsou úplně v souladu s tím, co říkají a jak se pohybují. To ovšem postupem času natrénují a můžeme v konečném důsledku vidět nekonečně otevřená gesta, úsměvy, stoj vzpřímený a podobně. Zrovna tak v běžné komunikaci můžeme vnímat drobné diskrepance mezi obsahem slov a řečí těla.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že do kategorie nonverbální komunikace patří i vnější vizuální jazyk, a to je vzhled našeho těla. Takže, ačkoliv si to ani někteří nemusíme prvoplánově uvědomovat, už naší exogenní-vnější úpravou našeho těla, na sebe prozrazujeme od emocí počínaje až po naše atitudy-postoje konče. Určitě jsme každý z nás někdy slyšel, a to zejména od žen, které často říkávají a jsou v tomto ohledu poněkud sdílnější a otevřenější než muži, že se oblékají podle toho, jakou mají aktuální náladu a pocity. Naopak zase existují lidé, profese, kde mají svou image založenou právě na exogenní úpravě vzhledu. Tímto se zabývají další Dále pak součástí řeči těla v paralele komunikace a projevu je paraverbální komunikace, která se zabývá toneritou nebo chcete-li modulací hlasu. Všichni ji dnes a denně využíváme, aniž si to možná kolikrát uvědomujeme. Různá tonerita hlasu, intonace, hlasitost a dikce. I tímto způsobem na sebe dáváme světu vědět, v jakém jsme rozpoložení, náladě, emocích, endogenním-vnitřním nastavení, míru sebevědomí. Z tohoto například přirozeně pramení premisa, že lidé s různou úrovní sebevědomí, budou mluvit i různou silou v hlase. Nejvíce paraverbální komunikaci a její techniky využívají vyjednavači záchranných složek atd. Všemi aspekty interferující do mozaiky komunikace, a tedy i řeči těla se podrobněji budu zabývat v samostatné kapitole komunikace.

Z pohledu sebevědomí a úspěchu se příště zastavíme u emoční inteligence, jako součásti vlivu na sebevědomí a úspěch.